RETIRED TEACHERS

  • Home
  • /
  • RETIRED TEACHERS

01.Mrs.K.G.Somawathi

02. Rev.Ududoowa Chandrasiri.

03. Mrs. E.M.Siriyawathi.

04. Mr.Dayawansha.

05. Mr. W.P.K.Vidyarathna.

06. Mr.U.Samarasingha.

07. Mr.D.D.Gunasekara.

08. Mrs.R.Abesingha.

09. Mrs.G.I.Jayathilaka.

10. Ms.P.B.Ramyalatha De Silva.

11. Mr.R.J.Herath.

12. Mrs.D.K.Godakumbura.

13. Mrs. H. Indrawathi

14. Mrs. I.D Jayalath